کارت هایی با نام و نام کاربری خاص و از قبل تعیین شده در اختیار عده ای از دانش آموزان مستعد قرار داده شده است.

برای ورود و شرکت در آزمون ها توسط این کارت ها مراحل زیر را طی نمایید:

موفق باشید.