بهترین دوره های آموزشی آنلاین

با یادگیری مهارتهای جدید آنلاین، آینده را خودتان ترسیم نمایید

Popular Courses

View All

آموزش ویدیویی فصل اول کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(0 بررسی)
54
students
0
رایگان

در این آموزش، ابتدا کل فصل اول کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

رایگان

آموزش ویدیویی فصل دوم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(0 بررسی)
50
students
0
5,000 3,000

در این آموزش، ابتدا کل فصل دوم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

5,000 3,000

آموزش ویدیویی فصل هشتم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(0 بررسی)
49
students
0
5,000 3,000

در این آموزش، ابتدا کل فصل هشتم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

5,000 3,000

آموزش ویدیویی فصل سوم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(0 بررسی)
49
students
0
5,000 3,000

در این آموزش، ابتدا کل فصل سوم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

5,000 3,000

آموزش ویدیویی فصل چهارم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(0 بررسی)
49
students
0
5,000 3,000

در این آموزش، ابتدا کل فصل چهارم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

5,000 3,000

آموزش ویدیویی فصل پنجم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(0 بررسی)
49
students
0
5,000 3,000

در این آموزش، ابتدا کل فصل پنجم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

5,000 3,000

آموزش ویدیویی فصل ششم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(0 بررسی)
49
students
0
5,000 3,000

در این آموزش، ابتدا کل فصل ششم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

5,000 3,000

آموزش ویدیویی فصل هفتم کتاب ریاضی نهم متوسطه اول

(0 بررسی)
49
students
0
12,000 5,000

در این آموزش، ابتدا کل فصل هفتم کتاب ریاضی نهم تدریس شده و سپس اکثر فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات فصل...

12,000 5,000
5000
LEARNER
6000
GRADUATES
150
COUNTRIES REACHED
940
COURSES PUBLISHED

Events

Upcoming Education Events to feed your brain.

What People Say

How real people said about Education WordPress Theme.

<div class=”thim-newlleter-homepage”>
<p class=”description”>Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more!</p>

</div>